Strona główna

Urząd Miejski w Namysłowie
ul. Stanisława Dubois 3
46-100 Namysłów
tel. 77 419-03-00 lub 77 419-03-04
fax 77 410-03-34 lub 77 410-48-41
NIP: 752-000-36-81, REGON: 000524513
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.namyslow.eu
bip: www.bip.namyslow.eu

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Dane do faktur

Faktury prosimy wystawiać na:

Gmina Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
46-100 Namysłów
NIP: 752-13-59-204, REGON: 531413159

Namysłów, Dubois 3

W miesiącu marcu br. prowadzona będzie rekrutacja dzieci na rok szkolnym 2016/2017 do Żłobka w Namysłowie. Dzieci aktualnie korzystające z opieki żłobkowej nie biorą udziału w rekrutacji - rodzice tych dzieci składają jedynie deklarację wyrażającą chęć dalszego uczęszczania dziecka do żłobka. Rekrutacja prowadzona będzie na wolne miejsca.

W pierwszej kolejności do żłobka przyjmowane będą dzieci:

 • zamieszkałe na terenie Gminy Namysłów,
 • obojga rodziców pracujących,
 • pracujących - matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci.

Formularz wniosku o przyjęcie do Żłobka można pobrać w okresie od 1 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r. u dyrektora Żłobka w Namysłowie, przy ul. Reymonta 5b.

W przypadku kiedy liczba kandydatów przekraczać będzie liczbę miejsc w Żłobku lub w poszczególnych grupach wiekowych, decyzję o przyjęciu dziecka do Żłobka podejmuje dyrektor Żłobka po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu wniosków przez trzyosobową komisję rekrutacyjną.

Lista dzieci przyjętych do Żłobka podana zostanie do publicznej wiadomości najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2016 r.

Dzieci nie przyjęte do żłobka, ze względu na brak wolnych miejsc, będą umieszczone na liście rezerwowej. W przypadku zwolnienia miejsca mają one pierwszeństwo w objęciu opieką żłobkową. Miejsce na liście oczekujących nie jest jednoznaczne z kolejnością przyjęć, gdyż zależy ona od zakwalifikowania dziecka do określonej grupy wiekowej, ograniczonej liczbą miejsc planowych. Dzieci, których rodzice nie przystąpią do rekrutacji w marcu br., będą mogły być przyjmowane do placówki przez okres całego roku - w miarę posiadania wolnych miejsc. Pierwszeństwo w przyjęciu na wolne miejsca ma dziecko z listy rezerwowej.

Namysłowska Rada Seniorów i Biblioteka Publiczna w Namysłowie zapraszają na wystawę rękodzieła artystycznego pt. "Zaczarowane robótki" w ramach projektu "Aktywny Senior".

Organizatorzy wystawy zwracają się z prośbą do osób, które chciałyby zaprezentować swoje prace wykonane na szydełku, robótki na drutach, obrazy haftu krzyżykowego oraz inne różnorodne formy twórczości rękodzieła artystycznego, o dostarczanie prac do Biblioteki Publicznej w Namysłowie do Pani Teresy Hruby.

Otwarcie wystawy 3 marca 2016 r. o godz. 16:00 w Izbie Regionalnej w Namysłowie.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o uruchomieniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nowej, preferencyjnej linii kredytowej – kredytu z dopłatami ze środków będących w dyspozycji ARiMR, na finansowanie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w okresie oczekiwania na płatności bezpośrednie.

W przyjętym przez Radę Ministrów rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR, zaakceptowane zostało utworzenie nowej, preferencyjnej linii kredytowej. Będzie to forma kredytu z dopłatami ze środków będących w dyspozycji ARiMR, na finansowanie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w okresie oczekiwania na płatności bezpośrednie. Oprocentowanie maksymalnie sześciomiesięcznych kredytów obrotowych finansowane będzie w całości przez ARiMR. Producent rolny ponosić będzie koszty prowizji. Spłata kredytu udzielanego w kwotach należnych jednolitych płatności obszarowych za 2015 r., pomniejszonych o kwoty otrzymanych zaliczek, następować będzie z otrzymanych płatności bezpośrednich. Kredyty będą udzielane w formule pomocy de minimis w rolnictwie.

Na początku grudnia ubiegłego roku Przedszkole Nr 1 w Namysłowie brało udział w ogólnopolskiej akcji "Szlachetna paczka". Osoby chętne dostarczały do przedszkola niezbędne środki dla potrzebującej rodziny. Dzięki dobroci i hojności darczyńców wszystkie potrzeby zostały spełnione, a obdarowana rodzina miała prawdziwie wesołe Święta Bożego Narodzenia.

W dniu 16 grudnia 2015 roku przedszkolaki z najstarszej grupy przedszkolnej "Motylki" zaprezentowały na namysłowskim rynku bożonarodzeniowe przedstawienie dla mieszkańców miasta. Dzieci recytowały wierszyki oraz śpiewały kolędy i pastorałki. Po skończonym występie dzieci częstowały publiczność przygotowanymi przez nie pierniczkami.

Kolejnym świątecznym wydarzeniem było przedstawienie pt. "Opowieść wigilijna" wystawione w Namysłowskim Ośrodku Kultury przez wszystkie przedszkolaki. Mali artyści doskonale wcielili się w swoje role, które odgrywali z wielkim zaangażowaniem. Piękne stroje, kolędy oraz tańce wprowadziły uczestników w radosną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.

Z okazji Dnia Babci i Dziadka 28 stycznia 2016 roku w Namysłowskim Ośrodku Kultury dzieci wystąpiły w przedstawieniu pt. "Z Pyzą na polskich dróżkach". Wędrująca Pyza zabrała zgromadzonych gości w różne rejony naszego kraju, z których pochodzą ludowe tańce zaprezentowane przez dzieci ze wszystkich grup. Efektowne występy dopełniły piękne regionalne stroje oraz znane wszystkim babciom i dziadkom ludowe utwory muzyczne.

W sobotę 30 stycznia 2016 roku tradycyjnie, jak co roku w karnawale, w naszym przedszkolu odbył się wielki bal przebierańców. Dzieci swoimi pięknymi strojami stworzyły niezwykły klimat. Po prezentacji strojów rozpoczęły się tańce przy rytmach wesołej muzyki, które przeplatane były zabawami.

Słowa podziękowania dla wszystkich RODZICÓW, którzy przygotowali niezbędne stroje i karnawałowy poczęstunek.

Składamy serdeczne podziękowania Fundacji Velux za okazaną pomoc i wsparcie w tworzeniu bezpiecznego środowiska naszych wychowanków.

Pracowite dni przedszkola

Na podstawie § 14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1942, informuję że:

 1. organ prowadzący przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
  • Uchwała Nr 23/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów,
  • Uchwała Nr 159/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęć kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów,
 2. organ prowadzący przedszkola i szkoły podstawowe podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności:
  • Zarządzenie Nr 227/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli,
  • Zarządzenie Nr 226/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych.
 3. kurator oświaty podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjów - www.kuratorium.opole.pl

Z upoważnienia Burmistrza
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Joanna Leszczyńska

Samorząd Województwa Opolskiego realizuje trzy projekty w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V "Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego", pn.:

 1. Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego,
 2. Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim,
 3. Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim.

Projekty dedykowane są mieszkańcom województwa opolskiego (od przedszkolaków do słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku), a głównym założeniem wszystkich tych działań jest poprawa stanu i ochrony różnorodności biologicznej w województwie opolskim oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu.

W związku z konkursem na dofinansowanie, przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, informuję mieszkańców gminy Namysłów o możliwość składania wniosków o dofinansowanie prac związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

W 2016 r. uległy zmianie zasady udzielania dopłat i należy zwrócić uwagę na to, że:

 • po zakończeniu terminu składania wniosków, do dnia 30 września Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek,
 • decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia RM,
 • dopłatą mogą być objęte jedynie mieszanki zbożowe i pastewne, w skład których wchodzą nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany,
 • obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dopłaty.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w "Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie". Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro.

Szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać:

 • w Oddziałach Terenowych ARR,
 • w telefonicznym punkcie informacyjnym: 22 661-72-72,
 • na stronie internetowej ARR: www.arr.gov.pl.

I Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej Powiat namysłowski uruchomił dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego dla mieszkańców uprawnionych do skorzystania z tego przywileju.

Powyższe punkty mieszczą się w:

 • Starostwie Powiatowym w Namysłowie, Plac Wolności 12A, pok. 220,
 • Urzędzie Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8 (sala ślubów).

Z poradnictwa udzielanego przez radców prawnych, prawników i doradców podatkowych uprawnione osoby mogą skorzystać w następujących dniach i godzinach:

 • Starostwo Powiatowe w Namysłowie, tel. 77 410-36-95, wew. 221:
  • poniedziałek - w godz. 15:00 - 19:00,
  • wtorek - w godz. 10:00 - 14:00,
  • środa - w godz. 15:00 - 19:00,
  • czwartek - w godz. 10:00 - 14:00,
  • piątek - w godz. 10:00 - 14:00,
 • Urząd Gminy Pokój, tel. 77 469-30-85:
  • poniedziałek - w godz. 10:00 - 14:00,
  • wtorek - w godz. 10:00 - 14:00,
  • środa - w godz. 13:00 - 17:00,
  • czwartek - w godz. 14:00 - 18:00,
  • piątek - w godz. 10:00 - 14:00.

Copyright © 2014-2016 Urząd Miejski w Namysłowie.
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Strona internetowa używa plików cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.